08EX12
Χωρικές Διερευνήσεις - Spatial Investigations
2018-2019 - εαρινό εξάμηνο - spring semester

GR / EN (scroll down)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των αφετηριών αλλά και των ορίων του. Επιχειρείται η σύνδεση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως βαθιάς, συνθετικής διαδικασίας με τον ευρύ χώρο της καινοτομίας, τη μελέτη δομών (τυπολογικών, μορφολογικών, τεχνολογικών, οικολογικών και άλλων), την καταγραφή, αλλά και άλλων επιστημονικών και δημιουργικών πεδίων, με την εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών σχεδιασμού, χωρικής αναπαράστασης και κατασκευής.

Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής του χώρου, του τόπου και των ποιοτήτων του, η αμφισβήτηση δεδομένων προγραμματικών και κτιριολογικών σχημάτων, η πειραματική επεξεργασία σύνθετων, εναλλακτικών και ενίοτε απρόβλεπτων λειτουργικών προγραμμάτων. Σκοπός είναι η τελική προώθηση πρωτότυπων χωρικών προτάσεων για το ανθρωπογενές περιβάλλον και το τοπίο, μέσα από συνεκτικές, συνθετικές αρχιτεκτονικές αφηγήσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και πιθανώς τη διαμόρφωση προσωπικών σχεδιαστικών λεξιλογίων, με ευελιξία και εφευρετικότητα στην ανταπόκριση σε πολύπλοκες χωρικές απαιτήσεις. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ασκηθούν στη συνεχή επεξεργασία των συνθετικών προτάσεων μέσα από την χρήση προηγμένων χωρικών καταγραφικών και αναπαραστατικών εργαλείων, ψηφιακών και φυσικών μοντέλων, τα οποία μπορεί να είναι εννοιολογικά, διαγραμματικά και όχι απαραίτητα αναπαραστατικά.

Το φετινό θέμα έχει τίτλο ‘ARCADIA ΙΙ’ και επιχειρεί να συνδέσει έννοιες όπως η τοπικότητα, η πολιτισμική έκφραση της ‘παραδοσιακής αγνότητας’ (pastoralism) με τον προηγμένο σχεδιασμό και τις οραματικές σχεδιαστικές ουτοπίες. Ανάγει, αναπόφευκτα, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε εξέχοντα φορέα νέων μηνυμάτων και κωδικοποιημένου πολιτισμικού φορτίου.  Η ‘ARCADIA ΙΙ’ θεωρείται τοπική και παρόλα αυτά παγκόσμια, τετριμμένη και ταυτόχρονα πειραματική.

Το εργαστήριο εντάσσει τη δράση του στο πλαίσιο εκπόνησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο Horizon2020 με τίτλο ‘V4Design’, μέσα από το οποίο διερευνώνται οι δυνατότητες αξιοποίησης οπτικού υλικού για τη δημιουργία προηγμένων σχεδιαστικών περιβαλλόντων και συνθετικών προτάσεων για την αρχιτεκτονική και το τοπίο. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνουν δοκιμές πάνω σε λειτουργικά πρωτότυπα του ερευνητικού προγράμματος V4Design, θα πραγματοποιηθούν σύντομα σεμινάρια και workshops με αντικείμενο τον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις προηγμένες συνθήκες καταγραφής, αναπαράστασης, σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης. Τα ερευνητικά χωρικά ευρήματα του εργαστηρίου θα αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή συλλογικών τρισδιάστατων μοντέλων. Εργασίες του μαθήματος θα ενσωματωθούν στην επεξεργασία του ερευνητικού προγράμματος ‘V4Design’ και θα παρουσιαστούν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επιλεγμένες εργασίες προτείνονται συνήθως για συμμετοχή σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στο μάθημα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες η Γιώτα Κούλαλη (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, ΜΔΕ Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υπ. Διδ. ΑΠΘ), ο Φώτης Βασιλάκης (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MΑrch IAAC, UPC Barcelona), ο Ευτύχης Ευθυμίου (Διπλ. Βιολογία & Τεχνολογία Παν. Ιωαν., M.Arch ΠΘ, Decode Fab Lab) και η Δέσποινα Ζαβράκα (Dip. Arch. Mackintosh GSA, ΜΔΕ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ, Διδάκτωρ ΑΠΘ)

www.facebook.com/XorikesDierevniseis 


EN

The course’s object is the research on the procedure of architectural design and the investigation of its origins and its limits. The course will attempt to connect architectural design, as a deep, creative procedure with broad fields of innovation, study of structures (typological, formal, technological, ecological, etc.), documentation, as well as other scientific and creative fields, using advanced methodologies for design, spatial representation and fabrication.

The aim of this course is to understand the dynamics of space, place and its qualities, the challenging of established building schemes, the experimental process of complex and sometimes unexpected alternative functional programs. The purpose is the final proposal of innovative spatial situations for the human-made environment and landscape, through coherent, compositional, architectural narratives.

Particular emphasis is placed on encouraging the development of personal design vocabularies, portraying flexibility and resourcefulness in responding to complex spatial requirements. Students will be challenged to a continuous processing of their design proposal through the use of advanced spatial documentation and representational tools, digital and physical models, which may be conceptual, diagrammatic and not necessarily representational.

This year’s topic is titled ‘ARCADIA II’ and it connects concepts such as locality, the cultural expression of pastoralism with advanced design and visionary utopias. Thus, it raises architectural design as a prominent bearer of new meanings and encoded cultural load. ‘ARCADIA II’ is considered regional and yet highly universal, trivial and yet experimental.

The design course will be adjusting its activities in the implementation of the european research program within the Horizon2020 frame titled ‘V4Design’, which is investigating the potential repurpose of visual material and its reuse in order to create an advanced design platform and design proposals for architecture and landscape. During the course, we will test operating modules provided by the V4Design research project and short seminars and workshops will be organized on experimental architectural design, advanced documentation and modelling and spatial organization. Design research findings of the course will be used to design and fabricate collective, three-dimensional models. Course projects will be incorporated in the development of the ‘V4Design’ research project. Selected student projects are usually presented in international scientific conferences and proposed to participate in exhibitions in Greece and internationally.

The course’s external contributors are Giota Koulali (Dip. Arch. AUTH, MSc Landscape Architecture AUTH, Phd Cand. AUTH), Fotis Vasilakis (Dip.Arch. AUTH, MArch IAAC, UPC Barcelona), Eftihis Efthimiou (Dip. Biology & Technology UoI, M.Arch UTH, Decode Fab Lab) and Despoina Zavraka (Dip. Arch. Mackintosh GSA, MLA AUTH, PhD AUTH)

www.facebook.com/XorikesDierevniseis 

08EX12 - Χωρικές Διερευνήσεις / Spatial Investigations
2016-2017 - εαρινό εξάμηνο


GR

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των αφετηριών αλλά και των ορίων του. Επιχειρείται η σύνδεση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως βαθιάς, συνθετικής διαδικασίας με τον ευρύ χώρο της καινοτομίας, τη μελέτη δομών (τυπολογικών, μορφολογικών, τεχνολογικών, βιολογικών και άλλων), την επιστημονική παρατήρηση, αλλά και άλλων επιστημονικών και δημιουργικών πεδίων, με τη χρήση προωθημένων ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού, χωρικής αναπαράστασης και ψηφιακής κατασκευής.

Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής του χώρου και των ποιοτήτων του, η αμφισβήτηση δεδομένων προγραμματικών και κτιριολογικών σχημάτων, η πειραματική επεξεργασία σύνθετων, εναλλακτικών και ενίοτε απρόβλεπτων λειτουργικών προγραμμάτων. Σκοπός είναι η τελική προώθηση πρωτότυπων χωρικών προτάσεων, μέσα από συνεκτικές, συνθετικές αρχιτεκτονικές αφηγήσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και πιθανώς τη διαμόρφωση προσωπικών σχεδιαστικών λεξιλογίων, με ευελιξία και εφευρετικότητα στην ανταπόκριση σε πολύπλοκες χωρικές απαιτήσεις. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ασκηθούν στη συνεχή επεξεργασία των συνθετικών προτάσεων μέσα από την χρήση προηγμένων χωρικών αναπαραστατικών εργαλείων, ψηφιακών και φυσικών μοντέλων, τα οποία μπορεί να είναι εννοιολογικά, διαγραμματικά και όχι απαραίτητα αναπαραστατικά.

Το φετινό θέμα έχει τίτλο ‘ARCADIA’ και επιχειρεί να συνδέσει έννοιες όπως η τοπικότητα και η ‘παραδοσιακή αγνότητα’ (pastoralism) με τον προηγμένο σχεδιασμό και τις οραματικές σχεδιαστικές ουτοπίες. Ανάγει, αναπόφευκτα, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε εξέχοντα φορέα νέων μηνυμάτων και κωδικοποιημένου πολιτισμικού φορτίου.  Η ARCADIA θεωρείται τοπική και παρόλα αυτά παγκόσμια, τετριμμένη και ταυτόχρονα πειραματική.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ανταποκριθούν με απρόσμενους τρόπους στην πρόκληση που παρουσιάζουν παγιωμένα φυσικά, δομικά και μορφολογικά μοντέλα οργάνωσης του αρχιτεκτονικού χώρου, ενσωματώνοντας εννοιολογικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν σύντομα σεμινάρια και workshops με αντικείμενο τον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις προηγμένες συνθήκες σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης. Τα ερευνητικά χωρικά ευρήματα του εργαστηρίου θα αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή συλλογικών τρισδιάστατων μοντέλων. Επιλεγμένες εργασίες του μαθήματος συνήθως παρουσιάζονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ επιλεγμένα τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα προτείνονται για συμμετοχή σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής. 

Στο μάθημα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες 
ο Φώτης Βασιλάκης (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MΑrch IAAC, UPC Barcelona), η Ιωάννα Συμεωνίδου (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ,  MSc EmTech AA, Δρ. ΑΠΘ), ο Βασίλης Χλωροκώστας (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, M.Arch Bartlett UCL), ο Ευτύχης Ευθυμίου (Διπλ. Βιολογία & Τεχνολογία Παν. Ιωαν., M.Arch ΠΘ, Decode Fab Lab) και η Γιώτα Κούλαλη (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, ΜΔΕ Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υπ. Διδ. ΑΠΘ).

www.facebook.com/XorikesDierevniseis 
www.xorikesdierevniseis.blogspot.com
08EX12 - Χωρικές Διερευνήσεις / Spatial Investigations
2016-2017 - spring semesterEN

The course’s object is the research on the procedure of architectural design and the investigation of its origins and its limits. The course will attempt to connect architectural design, as a deep, creative procedure with broad fields of innovation, study of structures (typological, formal, technological, biological, etc.), scientific observation, as well as other scientific and creative fields, using advanced technologies for design, spatial representation and digital fabrication.

The aim of this course is to understand the dynamics of space and its qualities, the challenging of established building schemes, the experimental process of complex and sometimes unexpected alternative functional programs. The purpose is the final proposal of innovative spatial situations, through comprehensive, synthetic architectural narratives.

Particular emphasis is placed on encouraging the development of personal design vocabularies, portraying flexibility and resourcefulness in responding to complex spatial requirements. Students will be challenged to a continuous processing of their design proposal through the use of three-dimensional spatial representational tools, digital and physical models, which may be conceptual, diagrammatic and not necessarily representational.

This year’s topic is titled ‘ARCADIA’ and it connects concepts such as locality and pastoralism with advanced design and visionary utopias. Thus, it raises architectural design as a prominent bearer of new meanings and encoded cultural load. ARCADIA is considered regional and yet highly universal, trivial and yet experimental.
Students are called to respond in unexpected manners to challenges presented by established natural, structural and formal models of organizing space and architecture, while incorporating conceptual, cultural and environmental attributes.

Throughout the course, short seminars and workshops will be organized on experimental architectural design, advanced modelling and spatial organization. Research findings of the design studio will be used to formulate and fabricate a collective three-dimensional models. Selected projects are usually presented in international scientific conferences and selected models are proposed to participate in exhibitions.

The course’s external contributors are 
Fotis Vasilakis (Dip.Arch. AUTH, MArch IAAC, UPC Barcelona), Ioanna Symeonidou (Dip. Arch. AUTH,  MSc EmTech AA, PhD AUTH), Vassilis Chlorokostas (Dip.Arch. AUTH, M.Arch Bartlett UCL), Eftihis Efthimiou (Dip. Biology & Technology UoI, M.Arch UTH, Decode Fab Lab) and Giota Koulali (Dip. Arch. AUTH, MSc Landscape Architecture AUTH, Phd Cand. AUTH).

www.facebook.com/XorikesDierevniseis 
www.xorikesdierevniseis.blogspot.com

08EX12 - Χωρικές Διερευνήσεις - Spatial Investigations


GR

2015-2016 - εαρινό εξάμηνο
Τετάρτη 10:00-14:00, αιθ. 201

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των αφετηριών αλλά και των ορίων του. Επιχειρείται η σύνδεση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως βαθιάς, συνθετικής διαδικασίας με τον ευρύ χώρο της καινοτομίας, τη μελέτη δομών (τυπολογικών, μορφολογικών, τεχνολογικών, βιολογικών και άλλων), την επιστημονική παρατήρηση, αλλά και άλλων επιστημονικών και δημιουργικών πεδίων, με τη χρήση προωθημένων ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού, χωρικής αναπαράστασης και ψηφιακής κατασκευής.

Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής του χώρου και των ποιοτήτων του, η αμφισβήτηση δεδομένων προγραμματικών και κτιριολογικών σχημάτων, η πειραματική επεξεργασία σύνθετων, εναλλακτικών και ενίοτε απρόβλεπτων λειτουργικών προγραμμάτων. Σκοπός είναι η τελική προώθηση πρωτότυπων χωρικών προτάσεων, μέσα από συνεκτικές, συνθετικές αρχιτεκτονικές αφηγήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και πιθανώς τη διαμόρφωση προσωπικών σχεδιαστικών λεξιλογίων, με ευελιξία και εφευρετικότητα στην ανταπόκριση σε πολύπλοκες χωρικές απαιτήσεις. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ασκηθούν στη συνεχή επεξεργασία των συνθετικών προτάσεων μέσα από την χρήση προηγμένων χωρικών αναπαραστατικών εργαλείων, ψηφιακών και φυσικών μοντέλων, τα οποία μπορεί να είναι εννοιολογικά, διαγραμματικά και όχι απαραίτητα αναπαραστατικά.

Το φετινό θέμα έχει τίτλο ‘DOMES e/w’ και επικεντρώνει στους θόλους, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πολιτισμική εκδοχή τους. Ο θόλος ενσωματώνει δομικά, γεωμετρικά, πολιτισμικά και ανθρωπολογικά στοιχεία και αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη χωρική διερεύνηση στο μάθημα. Έτσι, οι φοιτητές/τριες καλούνται να ανταποκριθούν με απρόσμενους τρόπους στην πρόκληση που παρουσιάζουν παγιωμένα δομικά και μορφολογικά μοντέλα οργάνωσης του αρχιτεκτονικού χώρου, ενσωματώνοντας εννοιολογικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν σύντομα σεμινάρια και workshops με αντικείμενο τον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις προηγμένες συνθήκες σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης. Τα ερευνητικά χωρικά ευρήματα του εργαστηρίου θα αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή ενός συλλογικού τρισδιάστατου μοντέλου. Επιλεγμένες εργασίες του μαθήματος συνήθως παρουσιάζονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ επιλεγμένα τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα προτείνονται για συμμετοχή σε έκθεση.

Στο μάθημα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ο Φώτης Βασιλάκης (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MΑrch IAAC, UPC Barcelona), η Ιωάννα Συμεωνίδου (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MSc EmTech AA, Υποψ. Διδ. ΑΠΘ, University Lecturer TU Graz),) και ο Βασίλης Χλωροκώστας (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, M.Arch Bartlett UCL).

www.xorikesdierevniseis.blogspot.com
www.facebook.com/XorikesDierevniseis

08EX12 - Χωρικές Διερευνήσεις - Spatial InvestigationsEN

2015-2016 - spring semester
Wednesday 10:00-14:00, classroom 201

The course’s object is the research on the procedure of architectural design and the investigation of its origins and its limits. The course will attempt to connect architectural design, as a deep, creative procedure with the broad fields of innovation, the study of structures (typological, formal, technological, biological, etc.), the scientific observation, as well as other scientific and creative fields, using advanced technologies for the design, spatial representation and digital fabrication.

The aim of this course is to understand the dynamics of space and its qualities, the challenging of established building schemes, the experimental process of complex and sometimes unexpected alternative functional programs. The purpose is the final proposal of innovative spatial situations, through comprehensive, synthetic architectural narratives.

Particular emphasis is placed on encouraging the development of personal design vocabularies, portraying flexibility and resourcefulness in responding to complex spatial requirements. Students will be challenged to a continuous processing of their design proposal through the use of three-dimensional spatial representational tools, digital and physical models, which may be conceptual, diagrammatic and not necessarily representational.

This year’s topic is titled ‘DOMES e/w’ and it focuses on domes, both in their eastern and western cultural versions. A ‘dome’ incorporates structural, geometrical, cultural and anthropological elements and is the point of reference for the spatial investigation in the course. Students are called to respond in unexpected manners to challenges presented by established structural and formal models of organizing space and architecture, while incorporating conceptual, cultural and environmental attributes.

Throughout the course, short seminars and workshops will be organized on experimental architectural design, advanced modelling and spatial organization. Research findings of the design studio will be used to formulate and fabricate a collective three-dimensional model. Selected projects are usually presented in international scientific conferences and selected fabricated models are proposed to participate in exhibitions.

The course’s external contributors are Fotis Vasilakis (Dip.Arch. AUTH, MArch IAAC, UPC Barcelona), Ioanna Symeonidou (Dip. Arch. AUTH,  MSc EmTech AA, PhD Cand AUTH, University Lecturer TU Graz) and Vassilis Chlorokostas (Dip.Arch. AUTH, M.Arch Bartlett UCL).

www.xorikesdierevniseis.blogspot.com
www.facebook.com/XorikesDierevniseis

Biennale of Experimental Architecture, Vol #2: NEW MANIFESTO

Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations’ is participating in
Biennale of Experimental Architecture, Vol #2: NEW MANIFESTO

organized by: 
Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague
& Galerie Jaroslava Fragnera
Prague, Czech Republic


Exhibition: 4 September - 18 October 2015
Symposium: 15 September 2015Christina Charpa, ‘Make it matter’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Christina Charpa, ‘Make it matter’, 2014-2015

Nikoletta Tsaparli, Dimitrios Chiotakis, ‘ivolved.ipaw’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Nikoletta Tsaparli, Dimitrios Chiotakis, ‘ivolved.ipaw’, 2014-2015
Giorgos Apostolopoulos, Antonios Tasoulis, ‘Do-mi-no’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Giorgos Apostolopoulos, Antonios Tasoulis, ‘Do-mi-no’, 2014-2015

Konstantina Giannoulaki, Margo Boukouragia, ‘Syn_aesthesia’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Konstantina Giannoulaki, Margo Boukouragia, ‘Syn_aesthesia’, 2014-2015


Nikola Umicevic, ‘Sound matter’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Nikola Umicevic, ‘Sound matter’, 2014-2015Paraskevi Karliafti, Margarita Leriou, ‘domus and dominoes’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Paraskevi Karliafti, Margarita Leriou, ‘domus and dominoes’, 2014-2015

Styliani Moustaka, ‘Tree structure’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Styliani Moustaka, ‘Tree structure’, 2014-2015
Asimina Skiada, Athanasios Dalianis, ‘_untitled_drift_’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Asimina Skiada, Athanasios Dalianis, ‘_drift_’, 2014-2015

Anastasia Chatzikonstantinou, ‘Domino parasite’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Anastasia Chatzikonstantinou, ‘Domino parasite’, 2014-2015
08EX12 | Χωρικές διερευνήσεις | 2014-2015 | εαρινό εξάμηνο | DOMINO
GR
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των αφετηριών αλλά και των ορίων του.
Επιχειρείται η σύνδεση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως βαθιάς, συνθετικής διαδικασίας με τον ευρύ χώρο της καινοτομίας, τη μελέτη δομών (τυπολογικών, μορφολογικών, τεχνολογικών, βιολογικών και άλλων), την επιστημονική παρατήρηση, αλλά και άλλων επιστημονικών και δημιουργικών πεδίων, με τη χρήση προωθημένων ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού, χωρικής αναπαράστασης και ψηφιακής κατασκευής.

Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής του χώρου και των ποιοτήτων του, η αμφισβήτηση δεδομένων προγραμματικών και κτιριολογικών σχημάτων, η πειραματική επεξεργασία σύνθετων, εναλλακτικών και ενίοτε απρόβλεπτων λειτουργικών προγραμμάτων. Σκοπός είναι η τελική προώθηση πρωτότυπων χωρικών προτάσεων, μέσα από συνεκτικές, συνθετικές αρχιτεκτονικές αφηγήσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και πιθανώς τη διαμόρφωση προσωπικών σχεδιαστικών λεξιλογίων, με ευελιξία και εφευρετικότητα στην ανταπόκριση σε πολύπλοκες χωρικές απαιτήσεις. Οι φοιτητές –τριες καλούνται να ασκηθούν στη συνεχή επεξεργασία των συνθετικών προτάσεων μέσα από την χρήση προηγμένων χωρικών αναπαραστατικών εργαλείων, ψηφιακών και φυσικών μοντέλων, τα οποία μπορεί να είναι εννοιολογικά, διαγραμματικά και όχι απαραίτητα αναπαραστατικά.

Το φετινό θέμα με τίτλο DOMINO, επιχειρεί να ανταποκριθεί με απρόσμενους τρόπους στην πρόκληση που παρουσιάζουν συστημικά, παγιωμένα δομικά και μορφολογικά μοντέλα οργάνωσης του αρχιτεκτονικού και αστικού χώρου.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν workshops με αντικείμενο τον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις προηγμένες συνθήκες σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης.

Τα ερευνητικά χωρικά ευρήματα του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, ενώ επιλεγμένα τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα θα προταθούν για συμμετοχή σε έκθεση. 

Στο μάθημα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ο Φώτης Βασιλάκης (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MΑrch IAAC, UPC Barcelona), η Ιωάννα Συμεωνίδου (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ,  MSc EmTech AA, Υποψ. Διδ. ΑΠΘ, University Lecturer TU Graz), ο Φώτης Σαγώνας (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, Υποψ. Διδ. ΑΠΘ) και ο Βασίλης Χλωροκώστας (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, M.Arch Bartlett UCL).

08EX12 | Xorikes Dierevniseis | 2014-2015 | spring semester | DOMINOEN
The course’s object is the research on the procedure of architectural design and the investigation of its origins and its limits.
The course will attempt to connect architectural design, as a deep, creative procedure with the broad fields of innovation, the study of structures (typological, formal, technological, biological, etc.), the scientific observation, as well as other scientific and creative fields, using advanced technologies for the design, spatial representation and digital fabrication.

The aim of this course is to understand the dynamics of space and its qualities, the challenging of established building schemes, the experimental process of complex and sometimes unexpected alternative functional programs. 
The purpose is the final proposal of innovative spatial situations, through comprehensive, synthetic architectural narratives.

Particular emphasis is placed on encouraging the development of personal design vocabularies, portraying flexibility and resourcefulness in responding to complex spatial requirements. Students will be challenged to a continuous processing of their design proposal through the use of three-dimensional spatial representational tools, digital and physical models, which may be conceptual, diagrammatic and not necessarily representational.

This year’s topic, titled DOMINO, will attempt to respond in unexpected manners to challenges presented by systemic, established structural and formal models of organizing space, architecture and the city.

Throughout the course, workshops will be organized on experimental architectural design, advanced modelling conditions and spatial organizations.

Research findings of the design studio will be presented in an international scientific conference and selected fabricated models will be proposed to be exhibited.

The course’s external contributors are Fotis Vasilakis (Dip.Arch. AUTH, MArch IAAC, UPC Barcelona), Ioanna Symeonidou (Dip. Arch. AUTH,  MSc EmTech AA, PhD Cand AUTH, University Lecturer TU Graz), Fotis Sagonas (Dip.Arch. AUTH, PhD Cand. AUTH) and Vassilis Chlorokostas (Dip.Arch. AUTH, M.Arch Bartlett UCL).

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014


Καλησπέρα σε όλους/ες,
Σχετικά με την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου:

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 
Τελευταία συνάντηση – διορθώσεις
11:00 – 14:00, στο γραφείο στον 8ο όροφο

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Τελική παράδοση των θεμάτων
11:00 – 14:00, στο γραφείο στον 8ο όροφο

Η τελική παράδοση του θέματος περιλαμβάνει:
1. Δύο (2) τυπωμένες πινακίδες Α1, σε διάταξη landscape, με επιλεγμένο υλικό του θέματος
2. Το φυσικό μοντέλο (μακέτα ή μακέτες) για όσους έχουν
3. Ένα DVD που θα περιέχει απαραίτητα τα εξής folders:
·       CORRUPT MASTER (με όλο το υλικό επεξεργασίας του επιλεγμένου κτιρίου, τις παλιές παρουσιάσεις, οπτικό υλικό από όλα τα παλαιότερα στάδια, οργανωμένο σε φακέλους)
·       TEXT (με κείμενο 500 λέξεων, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία ‘corrupt masters’ που ακολουθήσατε στο project σας, στα ελληνικά και όποιος μπορεί και στα αγγλικά)
·       MODEL (με το ψηφιακό μοντέλο και τα στάδια της εξέλιξής του)
·       PRESENTATION (με την τελική σας παρουσίαση, powerpoint ή/και pdf)
·       Α1 (με τις 2 πινακίδες Α1 σε ανάλυση 300dpi, που θα δώσετε και τυπωμένες)
·       PUBLICATION (με επιλεγμένο υλικό σε ανάλυση 300dpi, για τις ανάγκες τυχόν δημοσίευσης)
·       Αλλο folder με ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο


Καλή δουλειά!

Niki Papacharalampous, ‘Sunken vessels’, 2013-2014

2S1 62: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Niki Papacharalampous, ‘Sunken vessels’, 2013-2014